Books

Veľká láska

Unlimited Veľká láska - by Balla - Veľká láska, Ve k l ska Ballova nov kniha up ta svoj m iernym humorom a prenikavou ir niou neust lym zni ovan m tzv vysok ch t m ale i takmer gn mick mi v pove ami o vz ahoch medzi mu om a enou rodi mi a de mi jednotlivc

 • Title: Veľká láska
 • Author: Balla
 • ISBN: 9788081080548
 • Page: 265
 • Format: Hardcover

Unlimited Veľká láska - by Balla, Veľká láska, Balla, Ve k l ska Ballova nov kniha up ta svoj m iernym humorom a prenikavou ir niou neust lym zni ovan m tzv vysok ch t m ale i takmer gn mick mi v pove ami o vz ahoch medzi mu om a enou rodi mi a de mi jednotlivcom a spolo nos ou Aj ke z tania pramen parafr zuj c nar tora asto sm tok a melanch lia Ballov rukopis aj rozosmieva Unlimited Veľká láska - by Balla - Veľká láska, Ve k l ska Ballova nov kniha up ta svoj m iernym humorom a prenikavou ir niou neust lym zni ovan m tzv vysok ch t m ale i takmer gn mick mi v pove ami o vz ahoch medzi mu om a enou rodi mi a de mi jednotlivc

 • Unlimited Veľká láska - by Balla
  265 Balla
Veľká láska

About "Balla"

 1. Balla

  BALLA vlastn m menom Vladim r Balla sa narodil 8 m ja 1967 v Nov ch Z mkoch Absolvoval Vysok kolu ekonomick v Bratislave 1990 , odvtedy pracuje na Okresnom rade v Nov ch Z mkoch Poviedky za al uverej ova od roku 1992 najm v asopisoch Dotyky a Liter rny t denn k Kni ne debutoval zbierkou poviedok Leptokaria 1996 , za ktor z skal Cenu Ivana Kraska Vo svojej druhej knihe Outsideria 1997 sa pok sil spoji p vodne samostatn poviedky do rom nov ho celku Roku 2000 vydal zbierku kr tkych pr z Gravidita, roku 2001 Tich k t, v roku 2003 knihu Unglik, v roku 2005 De la Cruz, v roku 2008 knihu s n zvom Cudz 2008 a v roku 2011 rozpr va sk a autobiografick pr zy V mene otca.

109 Comments

 1. Oplat sa Ma zvedavos A t to kniha je o v etkom D sa ta znovu a st le je zauj mav a nov Staviarsky sa pam t a je aj tu dvojn k Rak sa bez brady Pam t m si, ke som si v kni nici v Prievidzi po i ala prv knihu od Ballu Tenk , tvorcov form t, ani neviem, ktor titul mo no Outsideria Prv kroky k neodporu en m poli k m so s asnou slovenskou literat rou.Ale nebojte sa Aj hlavn my lienku to m Nie jednu.


 2. bolo to nepremyslen , nezredigovan preto uprednost oval knihy, s t mi si autori aspo dali n mahu Tento cit t pre m a najlep ie charakterizuje knihu Ve k l ska Av ak s poriadnou d vkou ir nie Asi nie som Ballov itate A teda asi st le nie som itate om pre v inu slovenskej tvorby ist znaky, ktor mi sa vyzna uje dom ca literat ra pretrv vaj u nieko ko rokov Nu ale, na z klade v eobecn ho chv lenia som do tohto dielka vkladal ve k n deje K m som ho neza al ta To, e autor je schopn v jednom odseku pop [...]


 3. Hro ia ko a Ballovho textu skr va pod obalom zmes spletit ch a irokospektr lne zameran ch my lienok Hlavn postavy sa orientuj v labyrinte priv tnych z had a k u sa slizk m povrchom melancholick ch dn Jednotv rna, n rodne orientovan a politicky m tva doba rozozvu rekviem za v eraj ok as kr tkych, ale rezonuj cich l sok V obitom koloto i sa nov kalend r z rivo mie a so star m a burcuje erupciu tr viaceho traktu na popraskan bet n staru k ho a unaven ho mesta Jeho tepny dost vaj ivotodarn energiu k [...] 4. Chyby textu vych dzaj najavo len pri hlasnom tan.Chyby ivota a po jeho pre it.Text povy iarkuje , ivot o utuje T to kni ku som zhltol po as jedn ho ve mi pr jemn ho ve era Ve mi s asn text, so zjavne autobiografick mi prvkami, nev edn , a kureishiovsk p sanie o ve kej l ske Zvl da to bez ve k ho deja zase podobnos s Kureishiho Intimitou , sk r cez obrazy a vahy Pozoruhodn v nich s aj spolo ensko politick odbo ky.


 5. Neviem, nepresvedcil ma Akoby z tej knihy ktosi vytrhol kazdu druhu stranu mala som potrebu vracat sa naspat, pochopit, ale aj tak som nepochopila Chvilami som sa zasmiala, za to dve hviezdicky Inak sa ale citim ako oklamany citatel a hnevam sa, ze som neprisla na chut tomu velkemu Ballovi, ktoreho kazdy tak zere.


 6. take slovenske rozjimanie nad marnostou ja neviem asi ma to neohurilo par zaujimavych prirovnani, ako napriklad tvar na nom visela ako mokra ponozka na snure doverne znamy pocit beznadeje malinko deja. 7. Balla je ka dou knihou lep koda len, e nevydr p sa dlh ie veci ta sa to ve mi dobre a je za t m pozna hromada driny.

Leave a Comment