Books

Białystok. Biała siła, czarna pamięć

↠ Białystok. Biała siła, czarna pamięć ✓ Marcin Kącki - Białystok. Biała siła, czarna pamięć, Bia ystok Bia a si a czarna pami Bia ystok Wed ug rankingu Guardiana yje si tam lepiej ni w jakimkolwiek innym polskim mie cie lepiej nawet ni Wiedniu czy Barcelonie To na Podlasiu mieszkali obok siebie Polacy Ukrai cy Bia orusini

 • Title: Białystok. Biała siła, czarna pamięć
 • Author: Marcin Kącki
 • ISBN: 9788380491656
 • Page: 390
 • Format: Hardcover

↠ Białystok. Biała siła, czarna pamięć ✓ Marcin Kącki, Białystok. Biała siła, czarna pamięć, Marcin Kącki, Bia ystok Bia a si a czarna pami Bia ystok Wed ug rankingu Guardiana yje si tam lepiej ni w jakimkolwiek innym polskim mie cie lepiej nawet ni Wiedniu czy Barcelonie To na Podlasiu mieszkali obok siebie Polacy Ukrai cy Bia orusini ydzi i Tatarzy To tu narodzi si j zyk esperanto i tutaj przysz o na wiat pierwsze polskie dziecko z in vitro Jak dosz o do tego e w medialnym przekazie dom ↠ Białystok. Biała siła, czarna pamięć ✓ Marcin Kącki - Białystok. Biała siła, czarna pamięć, Bia ystok Bia a si a czarna pami Bia ystok Wed ug rankingu Guardiana yje si tam lepiej ni w jakimkolwiek innym polskim mie cie lepiej nawet ni Wiedniu czy Barcelonie To na Podlasiu mieszkali obok siebie Polacy Ukrai cy Bia orusini

 • ↠ Białystok. Biała siła, czarna pamięć ✓ Marcin Kącki
  390 Marcin Kącki
Białystok. Biała siła, czarna pamięć

About "Marcin Kącki"

 1. Marcin Kącki

  Marcin Kącki Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Białystok. Biała siła, czarna pamięć book, this is one of the most wanted Marcin Kącki author readers around the world.

540 Comments


 1. Troch ksi ka z tez Najbardziej widoczne jest to chyba we fragmentach, kiedy wypowiedzi powiedzmy Onych podawane s w zbitych raportach, pisanych kr tkimi zdaniami, uwypuklaj cymi nonsensy i nielogiczno ci pani profesor od hostii jest w tej kategorii klas sama dla siebie , podczas gdy powiedzmy Naszym pozwala si m wi w asnym j zykiem.Ale jednocze nie ogrom pracy, bada , rozm w, fakt w wygrzebanych z przesz o ci dalekiej i bardzo bliskiej Niekt rych prawdziwie przera aj cych, niekt rych zaskakuj cy [...]


 2. Bia ystok Marcina K ckiego l duje na mojej prywatnej li cie najlepszych ksi ek przeczytanych w 2015 roku.lolantaczyta.wordpress 20


 3. Musz zebra my li, zanim napisz co wi cej o tym reporta u Wbi mnie w fotel i podni s ci nienie, to pewne.


 4. Bardzo skrupulatnie napisana ksi ka o miejscu, kt re ogl dnie nazwa abym koszmarem racjonalisty Ciesz si , e autor nie skupi si jedynie na nacjonalistycznym Bia ymstoku sprzed kilku lat, oraz dominacji katolickiej PiSowskiej propagandy Dzi ki si gnieciu do historii tego niegdy wielokulturowego miasta, mo emy zyska pe en obraz powstawania i nawarstwiania si jego patologii Bia ystok to miasto, kt re przesi kn o czci o nierzy morderc w, nazioli kiboli, disco polo, Opus Dei i cud w z m ki oraz niepa [...]


 5. To nie do ko ca taka ksi ka, jakiej si spodziewa em przynajmniej z pocz tku, przez mniej wi cej po ow My la em, e od pocz tku do ko ca b dzie kanonada w podlaskich nacjonalist w, skin w, kiboli, dewot w I jest ale potem Bo zaczyna si od zarysowania dziur w pami ci K cki odkrywa, e nikt ewentualnie nikt w Bia ymstoku nie wie, e przed wojn to by o ydowskie miasto i odkrywa to przed czytelnikami, kt rzy pewnie te tego nie wiedz W konsekwencji ogl damy region pozbawiony w asnych korzeni to jest chyb [...]


 6. Ta ksi ka jest tak bardzo gazetowa , e jak j na chwil od o ysz, a potem chcesz do niej wr ci , to zastanawiasz si no gdzie ja da am ten Du y Format I tak si j czyta, kiwaj c g ow , bo w sumie wiemy, zgadzamy si , s yszeli my A jednak co uwiera, co skrzeczy, cho nie wiesz co A potem jedziesz na zakupy, parkujesz przed tak dobrze znanym ci graffiti ydzi do pieca , i nagle wszystko staje si jasne to tytu Bo jest Bia ystok A powinno by Polska.


 7. Jako rodowita podlasianka mog stwierdzi , e autor bardzo trafnie zawar w tej ksi ce to co boli Bia ystok i jego okolice, jakie s jego problemy, konflikty, uprzedzenia i bol czki Serdecznie wszystkim polecam Mam tylko nadzieje, e osoby kt re nigdy nie by y na Podlasiu i jego stolicy nie b d patrzy y na m j region tylko przez pryzmat tej ksi ki, gdy pokazuje ona ciemniejsz jego stron.


 8. Made me want to go there to see what is left of the historical parts of the city before they are turned into apartment buildings.


 9. I was so sad reading this book It is because it is so TRUE unfortunately There are so many people in our country who hate others because they are different different color skin, different religion, different nationality And even worst is that many among them are supposed to lead our country, to constitue law, to look after the law abidingness it IS really scaring.Why some of us think that they are better than others Why some of us think that they have right to tell others what to do, what to bel [...]


 10. Reporta na 3 5, ale za tematyk dodaj jedn gwiazdk.Nie przypad mi do gustu styl pisania autora Denerwowa o mnie to mieszanie czasami, miejscami dziwnie u o one zdania Stylem ten reporta nie zachwyca.Czasami autor niepotrzebnie si powtarza szczeg lnie w tekstach dotycz cych antysemityzmu, bo tego tematu jest tutaj najwi cej.Pod koniec ksi ki tematy zrobi y si bardziej losowe, jakby zabrak o pomys u na lepsze ich u o enie.Niemniej tematyka jest istotna, szczeg lnie dzi i zosta a rzetelnie opisana, [...]


 11. Nowa duchowa stolica IV RP, homogeniczna oaza bia ego, chrze cija skiego spokoju Dzielne ch opaki dali rad zupe nie pozamiata w mie cie esperanto.


 12. Po owa ksi ka jest o ydach, kt rych w Bia ymstoku by o przed wojn multum Mimo tego, e jestem Bia ostoczaninem nie za bardzo o tym wiedzia em Nie wiedzia em r wnie , e Malmed by ydem, a cz sto chodzi em po tej ulicy ydowski temat jest poruszony a za bardzo Gdyby kolega mi nie powiedzia , e s te w ksi ce inne tematy, to bym chyba nie da rady jej przeczyta Jak s ydzi to jest i rasizm Z opis w autora wynika, e Bia ystok to jest miasto pe ne rasist w, gdzie nie poka e si aden kolorowy Oczywi cie taki [...]


 13. Ju dawno zamierza em napisa recenzj tej ksi ki Recenzj na podstawie lektury, a nie opinii w necie Teraz wiem to ju na 100% Najpierw przeczytaj, potem zabieraj g os w sprawie By em oburzony bo uwa a em e ta pozycja to paszkwil na moje miasto Teraz wiem e Bia ystok to tylko symbol tego z czym mamy do czynienia w ca ym kraju Czyta em j po jednym rozdziale co kilka dni Inaczej si nie da o, a i tak odchorowuj ka dy odnotowany w niej fakt Odchorowuj go w a nie dlatego e ka dy jest faktem kt ry mia mie [...]


 14. w 2015 szczeg lne wra enie zrobi y na mnie dwie ksi ki polskich autor w Jedna z nich to 13 pi ter Springera, druga to w a nie Bia ystok Porusza wiele, zdawa oby si czasami odleg ych, w tk w antysemityzm, rasizm, homofobia, fundamentalizm katolicki, pi ka no na, mafia, disco polo, polityka miejska, kler, cuda religijne , ale wszystko razem stanowi jedn zwart ca o , wszystkie te elementy s ze sob powi zane Dawno nie czyta am tak ciekawej, ywej i poruszaj cej analizy tych mroczniejszych stron wsp c [...]


 15. Da bym sze gwiazdek, gdybym m g Niesamowity portret miasta regionu, kt ry robi si te portretem Polskim Ksenofobicznej i jednocze nie tolerancyjnej, zabobonnie religijnej i racjonalnej, g upiej i sk onnej do autorefleksji, czego dowodem jest ta ksi ka.K cki wykona gigantyczn robot docieraj c do historii, kt re powoduj opad szcz ki i doskonale je poprowadzi , pokazuj c Polsk , kt ra nie za bardzo pasuje do narracji o 25 latach rzekomo najlepszego okresu w dziejach A pierdziel , daj 6 gwiazdek.


 16. Bia ystok, miasto bez pami ci, kt re tworzy fasad wielokulturowo ci, skrywaj c za ni przemoc, nietolerancj i nacjonalizm Ma o optymizmu w tej ksi ce, w og le prawie, poza ostatnim zdaniem Smutno, ponuro, wr cz do uj co Chc wierzy , e jest te inny Bia ystok i e ta walka o pami , szacunek i kultur nie jest jeszcze przegrana tu i w wielu podobnych miastach, cho Marcin K cki nie pozostawia nam z udze.


 17. Written quite interesting, but very partially and selectively treats the material in question Perpetuates stereotypes It may be helpful as a voice in the discussion, however, must be treated with reserve This is one of the possible perspectives on Bialystok, not necessarily one of those reliably assess reality.


 18. Czytanie skutecznie podnosi ci nienie krwi A historia o pani prof patomorfolog, kt ra odkry a lady tkanki serca w stanie agonalnym na hostii sytuuje Polsk razem z krajami afryka skimi w zbiorze ciemnogr d kategoria wiara w gus a I pomy le , e mamy XXI w Cz owiek mo e wyj ze wsi, ale wie z cz owieka nie wyjdzie.


 19. Ksi ka reporta roku W os je y si na g owie podczas czytania Czuj g bok niech do tego miasta po lekturze, zacofanie, ciemnogr d, jezus i b g w g bie a serce czarne jak w giel Smutne e to m j nar d tam mieszka 20. Bia ystok by miastem w przewa aj cej cz ci ydowskim, czego dzisiejsi mieszka cy, dumnie nawi zuj cy do tradycji Podlasia, zdaj si nie pami ta Autor przypomina o czasach pogrom w i wysiedle , przechodz c przez czasy, gdy miejsca zwi zane z kultur ydowsk by y systematycznie niszczone a do ostatnich dziesi cioleci, gdy Bia ystok mimochodem sta si stolic polskich ruch w nacjonalistycznych Miasto z du ym uniwersytetem jest pokazane od jego ciemniejszej strony ulic wymalowanych swastykami, podpalonych [...]


 21. Polska w soczewce Skini, kibole, lokalny biznes, lokalni politycy, kler wszyscy wsp lnie i zgodnie dla prawdziwej katolickiej Polski narodowej, przeciw wszystkiemu, co jest cho troch inne A najgorsze jest to, e nic w tej ksi ce nie dziwi czasem przera a, czasem mieszy, bo by mo e rzeczywi cie na Podlasiu skala i si a tych zjawisk jest wi ksza ni w innych cz ciach Polski Ale Podlasie to Polska, mo e tylko bardziej st ona.


 22. Je li ksi k czytasz bez musu, bo to nie podr cznik, a wiele si z niej nauczysz, i wiele z niej zapami tasz, i ksi ka ta otworzy Ci oczy i da zrozumienie, to jest to dobra ksi ka Bia ystok to najlepsza i najm drzejsza ksi ka, jak przeczyta am w tym roku.


 23. Ksi ka bardzo trudna dla Polaka, demaskuje ukryty rasizm i homofobi W niekt rych momentach autor jednak przesadzi w zn caniu si nad Polakami No i ulubione s owo powtarzane zbyt cz sto mezuza.


 24. Na wst pie przyznaj , e jest to jeden z tych reporta y, kt ry na mnie, rodowitej bia ostoczance, wywar spore wra enie Wr , z t prawieczn rodowito ci bym jednak nie przesadza a ksi ka dobitnie ukaza a mi, e ja, puch marny, jestem jedynie latoro l tej ca ej wiejskiej gawiedzi, dla kt rej dopiero po wojnie znalaz o si miejsce w Bia ymstoku w zrujnowanym okupacjami mie cie bez przesz o ci, z wyrugowanymi wspomnieniami dawnej wietno ci Wch on am j prawie e na raz, w dwa dni spora dawka wra e w kr tki [...]


 25. Tytu obiecywa ksi k g wnie o neonaziolach i antysemityzmie Okaza o si , e Bia ystok to znacznie szerszy portret miasta, chocia oczywi cie z wyra n dominant Ksi ka zapewne du o mocniejsze wra enie robi aby rok wcze niej Bo niestety przez ostatnie kilka miesi cy do przekonania si , e Polacy s siad, kuzyn, kolega z pracy to w du ej cz ci banda rasist w i ksenofob w, nie potrzebny by reporter A ju w chwili obecnej momencie pe zaj cej kaczyzacji kraju, kiedy AszDzienniki nie musi zmy la news w, ksi k [...]


 26. Za pierwsz cz by oby niemal 5 gwiazdek Bo ociera si naprawd o znakomity reporta Ale im g biej autor brnie w te codzienne i coraz bardziej wsp czesne sprawy sprawy bia ostockie tym wi cej zwyk ej gazetowej wr cz drugorz dnej reporterki Unikn a tego autorka Ku Klux Klanu postawi a si z boku i okaza a si nie tylko nadzwyczaj uwa n czytelniczk r d owych tekst w, co nadzwyczaj bystr i wnikliw obserwatork Jej ksi ka do ko ca porusza Bia ystok przy ko cu troch irytuje Czytelnika mog mdli opisywane aspe [...]


 27. Reading this reportage is like being beaten to a pulp and still standing to receive punches.From the pre WWII, up to a present time, K cki describes a city which is breathtaking with its beauty, and heart breaking with its willigness to forget its past If it weren t for this book I wouldn t have known about its Jewish heritage, because there is not a single sign of it It s not hidden, it s just not there Sure, there are multiple absolutely stunning Orthodox churches, but what about other minori [...]


 28. Przeczytanie tej ksi ki zaj o mi cztery miesi ce to nie jest reporta , kt ry mo na przeczyta na jeden raz Daje obuchem przez eb, i to raz za razem K cki splata r ne w tki mniejszo ci religijnych dawnych i dzisiejszych w tym zupe nie zapomniane i ukryte historie bia ostockich yd w, w mie cie, kt re przed wojn by o bardziej ydowskie ni polskie , polityki prawicowej mniej i bardziej radykalnej, kiboli i neonazist w, ko cio a katolickiego i cud w Pozycja obowi zkowa dla ka dego, kto nie rozumie a ch [...]


Leave a Comment